ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

 

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 

Στα πλαίσια της Πρόσκλησης «Κέντρα ∆ιημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία” της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας , εγκρίθηκε  η Πράξη με ειδικότερο τίτλο “Υποστήριξη ΑμΕΑ με Νοητική Υστέρηση – Κέντρο Ειδικής Αγωγής”.

Η Πράξη, με άμεσα ωφελούμενους 75 ΑμΝΥ, υλοποιείται στο Κέντρο Ειδικής Αγωγής.

, με έτος ίδρυσης το 1982, με έδρα στην Καλαμαριά και με νομική μορφή Ειδικά Αναγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου, έχει άδεια λειτουργίας σαν Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρίες και ειδικότερα άτομα  με νοητική υστέρηση (ΑμΝΥ). Είναι ο μοναδικός πιστοποιημένος φορέας παροχής υπηρεσιών ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ σε ΑμΝΥ στην περιοχή του Δήμου Καλαμαριάς, του δεύτερου σε πληθυσμό Δήμου της Κεντρικής Μακεδονίας. Έχει υπερτριαντάχρονη εμπειρία σε υπηρεσίες φροντίδας ΑμΝΥ και είναι πολλαπλά πιστοποιημένο με βάση διεθνή και εθνικά πρότυπα (πιστοποιήσεις Ποιότητας ISO απ’ τον ΕΛΟΤ, Διαχειριστικής Επάρκειας απ’ το Υπουργείο Οικονομίας, Εξειδικευμένης Κατάρτισης ΑΜΕΑ από τα Υπουργεία Εργασίας και Παιδείας κ.α.). Διαθέτει εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού άνω των 2.500 τ.μ., με άρτια υλικοτεχνική υποδομή και με δυναμικότητα 75 ατόμων. Λειτουργεί 12 μήνες το χρόνο, με άμεση παροχή υπηρεσιών για 11 μήνες (τον Αύγουστο λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας για έκτακτες ανάγκες υποστήριξης).

Για τους πρώτους 18 μήνες υλοποίησης της Πράξης “Υποστήριξη ΑμΕΑ με Νοητική Υστέρηση – Κέντρο Ειδικής Αγωγής” συντάσσεται η παρούσα ενδιάμεση έκθεση υλοποίησης /αποτίμησης που σκοπό έχει  την εξέταση της πορείας του έργου και τη λήψη διορθωτικών μέτρων όπου κριθεί απαραίτητο.  

 

Βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας αποτίμησης:

*      Αντιστοίχιση των υλοποιημένων με τα εγκεκριμένα και προγραμματισμένα ως προς την προετοιμασία και το καθαυτό φυσικό έργο.

*      Αξιολογήσεις των ωφελουμένων, των στελεχών κ.λ.π. μέχρι το πρώτο μισό του έργου.

*      Συζήτηση επιτόπου με κάθε στέλεχος που μετέχει στο έργο.

*      Εκτιμήσεις και συμπεράσματα προκύπτοντα από τα προαναφερόμενα και προτάσεις μέτρων βελτίωσης.

 

ΙΙ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

 

·                     Η Πράξη με τίτλο ΄΄ΚΔΗΦ Ατόμων με Αναπηρία‘’ & ειδικό τίτλο ‘’Υποστήριξη ΑμΕΑ με Ν.Υ.-Κέντρο Ειδικής Αγωγής΄΄ αφορά σε Υπηρεσίες Ημερήσιας Φροντίδας για 75 νοητικά αναπήρους  

·                     Υλοποιείται με Ίδια Μέσα στη διάρκεια 36 μηνών.

·                     Έτσι ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται:

75ΑΤΟΜΑ Χ 36ΜΗΝΕΣ Χ 800€ = 2.160.000€

·                     Η Πράξη αναπτύσσεται σε 2 Στάδια και με 4 δέσμες Ενεργειών/Δράσεων:

 

Α. Στάδιο

Ενέργεια 1 Προσέλκυση & επιλογή ωφελούμενων

 

Β. Στάδιο

Ενέργεια 2 Ανάπτυξη των βασικών υπηρεσιών φροντίδας

Ενέργεια 3 Δικτύωση

Ενέργεια 4 Παρακολούθηση-Αξιολόγηση

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

 

·                     καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών

·                     βελτίωση της ποιότητας ζωής των νοητικά αναπήρων που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών

·                     ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της πρόληψης φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:

 

Ενέργεια 1 Προσέλκυση & επιλογή ωφελούμενων

 

1.1.            Διάχυση Ενημέρωσης μέσω Άτυπου Δικτύου πολλών δεκάδων Επιχειρήσεων-προμηθευτών του Κέντρου Ειδικής Αγωγής.

1.2. Λοιπές δράσεις προσέλκυσης των ωφελούμενων (Διαδικτυακή/Ηλεκτρονική Ενημέρωση, Έντυπη κ.ά.)

1.2.1. Διαδικτυακή Ενημέρωση

1.2.2. Λοιπή Ηλεκτρονική Ενημέρωση

1.2.3. Έντυπη ενημέρωση

1.2.4. Λοιπές μορφές (επιστολές και προφορική επικοινωνία κ.α.)

1.3. Επιλογή των ωφελούμενων

 

 Ενέργεια 2 Ανάπτυξη των βασικών υπηρεσιών φροντίδας

 

2.1 Υπηρεσίες Γενικής φροντίδας (Μεταφορά ωφελούμενων, σίτιση, ιατρική παρακολούθηση, Καινοτομικά Προγράμματα Σωματικής Άσκησης κλπ).

2.2. Υπηρεσίες Μάθησης-Δημιουργικής Απασχόλησης-Αυτοεξυπηρέτησης

(προγράμματα ειδικής αγωγής, δημιουργικής απασχόλησης, αυτοεξυπηρέτησης κλπ)

2.3. Υπηρεσίες  Κοινωνικοποίησης – Ψυχαγωγίας (Έξοδοι, Εκδρομές, Εκδηλώσεις, Δραματοποίηση-παίξιμο ρόλων, ευαισθητοποίηση στην ισότητα και την οικολογία κ.ά.).

2.4. Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης (περιλαμβανομένης της οικογενειακής).

 

Ενέργεια 3 Δικτύωση

 

3.1. Δημιουργία Δικτύου Εθελοντών Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων

3.2. Δικτύωση με τους τοπικούς φορείς και δομές αναπήρων και άλλους (κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πρόνοιας της Περιφέρειας και των ΟΤΑ, τα προς δημιουργία Κέντρα Κοινότητας κ.ά.)

 

 Ενέργεια 4 Παρακολούθηση-Αξιολόγηση

 

 4.1. Παρακολούθηση. Παρακολουθείται η πορεία των ωφελούμενων (για τους οποίους παράγονται και σχετικές αξιολογικές εκθέσεις) και η υλοποίηση του συνόλου της Πράξης με Χρονοδιαγράμματα, Σχέδιο Διαχείρισης Πόρων, και Σχέδιο διαχείρισης Κινδύνων.

4.2. Αξιολόγηση της Πράξης στα μέσα της και μετά το τέλος.

     ΙΙΙ. ΠΟΡΕΙΑ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

1.                 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Για την υλοποίηση του έργου και την παρακολούθηση του, την αποτίμηση του /αξιολόγηση του, αλλά και την παραλαβή των παραδοτέων της πράξης ο φορέας μας εφάρμοσε τα παρακάτω :

 

                ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ   

 

 

                           

Δ.Σ. ΦΟΡΕΑ

Επιτροπή Παρακολούθησης Αξιολόγησης

Επιτροπή Πιστοποίησης & Παραλαβής Παραδοτέων

 

 

 

 

2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3.                 

Υπεύθυνος Ομάδας Έργου

 

4.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ομάδα Έργου

α) Υπηρεσιών, β) Δικτύωσης και γ) Επικοινωνίας (με αντίστοιχους Υπευθύνους και υποομάδες)

 

 

 

 

Για τη διοίκηση και διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου εφαρμόζονται διαδικασίες σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό, το ISO και την διαχειριστική Επάρκεια του φορέα.

 

 

1.1              ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

 

    Την ευθύνη και τον συντονισμό της ομάδας έργου έχει ο υπεύθυνος Ομάδας έργου, ο οποίος είναι στέλεχος του Κέντρου Ειδικής Αγωγής (Γεωπόνος -ειδ. Παιδαγωγός, μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση) με τριαντάχρονη εμπειρία στο χώρο και με πάνω από 20ετή εμπειρία στον σχεδιασμό, προγραμματισμό, υλοποίηση και διαχείριση παρόμοιων έργων εθνικών και ευρωπαϊκών.

    Ο υπεύθυνος υπηρεσιών είναι στέλεχος του Κέντρου Ειδικής Αγωγής, (Ψυχολόγος- ειδ. Παιδαγωγός), με 18 έτη εμπειρία στο χώρο και με πάνω από 10 έτη εμπειρίας στον σχεδιασμό, προγραμματισμό και υλοποίηση παρόμοιων έργων

Η υποομάδα των στελεχών των υπηρεσιών απαρτίζεται από πολύ έμπειρα στελέχη : ειδ. Παιδαγωγούς, εκπαιδευτές ειδ. Αγωγής, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, γυμναστές, φροντιστές, νοσηλευτές, οδηγούς & συνοδούς. Όλοι τους με πολύχρονη εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα τους.

    Ο υπεύθυνος Δικτύωσης είναι στέλεχος του Κέντρου Ειδικής Αγωγής, (ψυχολόγος), με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και με πάνω από 20ετή εμπειρία στον σχεδιασμό ,προγραμματισμό και υλοποίηση παρόμοιων έργων.

    Ο υπεύθυνος επικοινωνίας είναι στέλεχος του Κέντρου Ειδικής Αγωγής (Κοιν. Λειτουργός) με 15ετή εμπειρία και συμμετοχή στην υλοποίηση παρόμοιων έργων.

Η υποομάδα επικοινωνίας στελεχώνεται από έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη του φορέα.

    Η εμπειρία και εξειδίκευση των στελεχών της ομάδας έργου ανταποκρίνεται στις ανάγκες του έργου.

Η ομάδα αυτή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και όποτε κρίνεται αναγκαίο. Έτσι λοιπόν χρονοπρογραμματίστηκαν οι συνεδριάσεις της και καθορίστηκαν οι επιμέρους συνεργασίες των μελών της, η μορφή των πρακτικών της κ.λ.π. και στην συνέχεια σχεδιάστηκε/προγραμματίστηκε αναλυτικά η οργάνωση/υλοποίηση όλης της πράξης (βλ. παρακάτω 1.3).

 

1.2              ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 

Για την Προσέλκυση των ωφελούμενων αναπτύχθηκε & υλοποιήθηκε πολύμορφη δραστηριότητα και μεταξύ άλλων μια καινοτομία που περιγράφεται στην ακόλουθη δράση 1.1.

1.1. Διάχυση Ενημέρωσης μέσω Άτυπου Δικτύου Επιχειρήσεων :

Το Κέντρο Ειδικής Αγωγής συμφώνησε να αναρτήσουν & ανάρτησαν σχετικές ανακοινώσεις για το πρόγραμμα στα γραφεία τους, στις βιτρίνες και στις ιστοσελίδες τους, το σύνολο των επιχειρήσεων απ’ τις οποίες προμηθεύεται τους εξοπλισμούς, πρώτες ύλες για τα εργαστήριά του, το εκπαιδευτικό υλικό, τη γραφική ύλη, τα είδη διατροφής, καθαριότητας, λοιπά αναλώσιμα, καύσιμα κλπ. η δράση αυτή, εκτός της πλατύτερης ενημέρωσης/προσέλκυσης υποψήφιων ωφελούμενων (αλλά και κοινού), έχει ως αποτέλεσμα και τη δημιουργία ενός Άτυπου Δικτύου Επιχειρήσεων που μπορεί να αναπαράγει/διαχέει σταθερά και μακροπρόθεσμα τα μηνύματα του Κέντρου Ειδικής Αγωγής, συνιστώντας και μια διακριτή πηγή παραγωγής προστιθέμενης αξίας της Πράξης.

 

1.2. Λοιπές δράσεις προσέλκυσης των ωφελούμενων:

 

1.2.1. Διαδικτυακή Ενημέρωση:

1.2.1.1. Ανάρτηση στον ιστότοπο του φορέα μας  της Αναλυτικής Πρόσκλησης με λεπτομερείς πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις συμμετοχής ωφελούμενων, τις προθεσμίες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις διαδικασίες και κριτήρια αξιολόγησης/επιλογής, τις διαδικασίες ενστάσεων κλπ.

1.2.1.2. Ανάρτηση της Πρόσκλησης και σε ιστοτόπους που σχετίζονται με την Αναπηρία (π.χ. www. Disabled.gr, Εσαμεα, Ποσγκαμεα, κ.τ.λ.) και άλλους ειδησεογραφικούς, κοινωνικών ενδιαφερόντων κλπ  .

1.2.2. Λοιπή Ηλεκτρονική Ενημέρωση:

1.2.2.1. Αποστολή ανακοινώσεων και Δελτίων Τύπου με την Περίληψη της Πρόσκλησης σε Ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς της περιοχής Θες/κης (ΕΡΤ 3, ΤV 100, RADIO THESSALONIKI, CITY INTERNASIONAL)

1.2.3. Έντυπη ενημέρωση:

1.2.3.1. Δημοσίευση Περίληψης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε δύο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες.  

1.2.3.2. Δελτία Τύπου στον λοιπό τοπικό έντυπο τύπο.

1.2.4. Λοιπές μορφές και στόχοι ενημέρωσης:

1.2.4.1. Γραπτή και προφορική επικοινωνία με τα ιδρύματα κλειστής περίθαλψης /θεραπευτήρια/ΚΚΠΠ, κ.α. της περιοχής.  (Αγ. Δημήτριος , Αγ. Παντελεήμων κλπ)

1.2.4.2. Αναλυτική επιστολή στους γονείς-μέλη του Κέντρου Ειδικής Αγωγής και ενημέρωση του συνόλου των  εξωτερικών συνεργατών του Κέντρου Ειδικής Αγωγής.

1.2.4.3. Ενημέρωση των κοινωνικών υπηρεσιών της Τ.Α. του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος και του Κέντρου Πρόνοιας της Περιφέρειας με σχετική επιστολή και με ανάρτηση αφισσέτας στους χώρους τους.

1.2.4.4. Ενημέρωση των αναπηρικών και άλλων κοινωνικών φορέων (Ε.Σ.Α.μεΑ, Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ κλπ).

1.2.4.5. Ενημέρωση των δικτύων που μετέχει το Κέντρο Ειδικής Αγωγής.

1.2.4.6. Ενημέρωση Δ/νσης Προστασίας ΑΜΕΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του τοπικού ΟΑΕΔ

1.3. Επιλογή των ωφελούμενων

      Ορίστηκε  Επιτροπή Υποδοχής και Επιλογής στην οποία μετέχουν ο υπεύθυνος Κοινωνικής Υπηρεσίας, ο υπεύθυνος Ψυχολογικής Υπηρεσίας, ο υπεύθυνος Εκπαίδευσης-δημιουργικής Απασχόλησης και ο διευθυντής του Κέντρου Ειδικής Αγωγής, με την υποστήριξη και της Γραμματείας.

      Η Επιτροπή Υποδοχής-Επιλογής, μέσα στα καθορισμένα χρονικά περιθώρια που ανακοινώθηκαν με τη δημοσιοποίηση της προκήρυξης :

-έδωσε διευκρινίσεις σε τυχόν ερωτήματα των ενδιαφερομένων

-παρέλαβε, καταχώρησε και πρωτοκόλλησε τις αιτήσεις, που υπέβαλλαν οι υποψήφιοι με τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Πρόσκληση της Πράξης

-έλεγξε τα δικαιολογητικά ως προς την πληρότητα (σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση της Περιφέρειας)  

-αξιολόγησε και μοριοδότησε τις αιτήσεις (σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην Πρόσκληση της Περιφέρειας)

-επέλεξε κατά προτεραιότητα όσους πληρούν τα εν λόγω κριτήρια

-σύνταξε τον κατάλογο των επιλεγμένων και επιλαχόντων (απ’ τους δεύτερους θα αντικαθίστανται τυχόν αποχωρήσαντες)  

-ενημέρωσε για τα αποτελέσματα της επιλογής με:

           i.          ανάρτηση του πίνακα κατάταξης των ωφελούμενων στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ειδικής Αγωγής και στον ιστότοπό του

         ii.          γραπτή και τηλεφωνική ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Έδωσε τη δυνατότητα ενστάσεων, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος απ’ την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Δεν υπήρξαν ενστάσεις.

Τέλος οριστικοποίησε τα αποτελέσματα.

     Σε κάθε έγγραφο που αφορά στην πράξη (δημοσίευση, αιτήσεις κτλ.) τηρήθηκαν οι όροι δημοσιότητας και τονίστηκε ο αποκλεισμός/απαγόρευση κάθε διάκρισης που αφορά στο φύλο, την εθνικότητα, το θρήσκευμα κλπ.

1.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

      Συντάχθηκαν Αναλυτικός Χρονοπρογραμματισμός της πράξης, Σχέδιο Διαχείρισης Πόρων και Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων τα οποία στην πορεία αναθεωρήθηκαν μερικώς σύμφωνα με τις συνθήκες.

Προσαρμόστηκαν στις απαιτήσεις της πράξης ορισμένα έντυπα παρακολούθησης και ορισμένα αξιολογητήρια.

     Με βάση τις προτάσεις της Διεπιστημονικής επιτροπής του Κέντρου Ειδικής Αγωγής ομαδοποιήθηκαν οι ωφελούμενοι σύμφωνα με τις ανάγκες τους και διαμορφώθηκαν τα πρώτα προγράμματα (εβδομαδιαία , ωρολόγια κ.λ.π.) παροχής υπηρεσιών.

 

1.5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

      Στη βάση όλης της προαναφερόμενης προετοιμασίας έγινε η τοποθέτηση των κατάλληλων στελεχών και συνεργατών του Κέντρου Ειδικής Αγωγής στις κατάλληλες θέσεις για την υλοποίηση του φυσικού έργου. 

Για την όσο το δυνατόν καλύτερη επιτυχία στην παροχή των υπηρεσιών αναπτύχθηκαν διαδικασίες ενημέρωσης των στελεχών για τους στόχους και το σύνολο των λεπτομερειών της πράξης.

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

 

2.1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

2.1.1 Μεταφορά των ωφελούμενων.

Η μεταφορά των ωφελούμενων από και προς το χώρο του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ έγινε όπως είχε σχεδιαστεί χωρίς προβλήματα, με τα δύο λεωφορεία του.

 

2.1.2 Καθημερινή σίτιση των ωφελούμενων.

Παρέχετε όπως είχε σχεδιαστεί. Το διαιτολόγιο διαμορφώνεται από εθελοντή ειδικό διαιτολόγο με τη συνδρομή και των γιατρών-συνεργατών του κέντρου, που παίρνουν υπόψη τους τις ανάγκες των ωφελούμενων.

 

2.1.3 Ιατρική παρακολούθηση

Παρέχεται σε κάθε εκπαιδευόμενο ιατρική και νοσηλευτική κάλυψη κατά την παραμονή του στο Κέντρο Ειδικής Αγωγής, από ειδικό παθολόγο, τους ψυχολόγους του Κέντρου και με τη συνδρομή των β. νοσηλευτών του κέντρου. Σε ελάχιστες περιπτώσεις απαιτήθηκε γρήγορη ιατρική αντιμετώπιση και υπήρξε αποτελεσματική.

 

 

2.1.4. Ψυχολογική στήριξη.

Η υπηρεσία παρασχέθηκε τόσο στους ωφελούμενους, όσο και στις οικογένειες τους, με προγραμματισμένες ατομικές και ομαδικές συνεδρίες. Αντιμετωπίστηκαν ικανοποιητικά από τους ψυχολόγους του φορέα οι ελάχιστες επείγουσες ανάγκες που παρουσιάστηκαν, ενώ όπως τεκμηριώνεται από τα αξιολογητήρια των ωφελούμενών υπήρξε πρόοδος σε συμπεριφορικά θέματα που προέκυψαν. Για το γεγονός αυτό εκφράστηκε προς το φορέα και η ικανοποίηση των οικογενειών.

 

2.1.5. Καινοτομικά Προγράμματα Σωματικής Άσκησης-Αθλητική δραστηριότητα.

Το καινοτόμο πρόγραμμα έγινε όπως είχε σχεδιαστεί, τα αποτελέσματα του ήταν θετικά και αυτό φαίνεται τόσο από τα αξιολογητήρια που δείχνουν την πρόοδο των ωφελούμενων σε σειρά δεικτών (μείωση λίπους κ.α.), όσο και από τη διάθεση των ωφελούμενων για συμμετοχή.

Έγινε παρουσίαση του προγράμματος στους γονείς & στο υπόλοιπο προσωπικό του φορέα ώστε να υπάρξει και δική τους συμβολή στην αποτελεσματικότητα του.

 

2.2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

 

2.2.1. Συντήρηση & Κάλυψη κρίσιμων κενών μάθησης.

2.2.2. Προγράμματα ειδικής αγωγής.

2.2.3. Καθημερινή δημιουργική απασχόληση  & νέων τεχνολογιών

2.2.4. Προγράμματα αυτοεξυπηρέτησης.

Οι παραπάνω υπηρεσίες σύμφωνα και με τα αξιολογητήρια στα οποία φαίνεται η πρόοδος των ωφελούμενων, παρασχέθηκαν με επιτυχία.  

 

2.3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

 

2.3.1. Χορός, χορωδία, λοιπά Πολιτιστικά (εικαστικά κ.α.).

2.3.2. Έξοδοι, Εκδρομές, Εκδηλώσεις.

2.3.3. Επικοινωνία.

2.3.4. Δραματοποίηση-παίξιμο ρόλων.

2.3.5. Λοιπά προγράμματα κοινωνικοποίησης.

2.3.6. Ευαισθητοποίηση σε θέματα ισότητας των φύλων και ίσων ευκαιριών καθώς και σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες σύμφωνα και με τα αξιολογητήρια ωφελουμένων και στελεχών υλοποιήθηκαν ικανοποιητικά.    

 

 2.4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

2.4.1. Υποστήριξη των σχέσεων των ωφελούμενων με την πολιτεία.

2.4.2. Υποστήριξη των σχέσεων με τη λοιπή κοινότητα.

2.4.3. Οικογενειακή στήριξη.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες σύμφωνα και με τα αξιολογητήρια είχαν θετικά αποτελέσματα τόσο για τους ωφελούμενους, όσο και για τις οικογένειες τους.


 

 

3. ΣΤΕΛΕΧΗ

 

     Για όλα τα στελέχη παροχής υπηρεσιών έχουν συμπληρωθεί αξιολογητήρια, όπου φαίνεται η καταλληλόλητα και η επάρκεια τους για το έργο. Επίσης από την αξιολόγηση των ωφελούμενων φαίνεται η πρόοδος που έχουν πετύχει και κατά συνέπεια η καλή δουλειά των στελεχών.  

 

4. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

 

     Οι ωφελούμενοι της πράξης έχουν αξιολογηθεί ανά τρίμηνο. Μέσα από τα αλλεπάλληλα αξιολογητήρια (βρίσκονται στις βάσεις του Κέντρου Ειδικής Αγωγής), φαίνεται η πρόοδος σε κάθε ενέργεια ξεχωριστά και η συνολική ως τώρα πορεία τους. Από τα έως τώρα αποτελέσματα η πορεία τους κρίνεται θετική.  

 

5. ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 

    Έγιναν απ’ τον φορέα μας οι απαραίτητες ενέργειες για να δημιουργηθεί ένα άτυπο δίκτυο ΚΔΗΦ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το δίκτυο δημιουργήθηκε με την συμμετοχή όλων των φορέων που συμμετέχουν στην πράξη αλλά και των Κέντρων Κοινότητας & της ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ. Πραγματοποιήθηκαν έως τώρα 5 συναντήσεις των εκπροσώπων των προαναφερόμενων. Συμφωνήθηκε να δημιουργηθεί δίκτυο εθελοντών μέσα από τους εθελοντές του κάθε φορέα & να πραγματοποιηθεί μια ημερίδα εντός του 2019 και μία μετά τη λήξη της πράξης. Περαιτέρω συμφωνήθηκε η δημιουργία σελίδας στο Facebook. Η σελίδα ανοίχτηκε και λειτουργεί και μέσω αυτής συμφωνήθηκε ότι θα γίνεται συνεννόηση για θέματα που αφορούν το δίκτυο.


 

ΙV. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

 

1.                 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Από την αντιστοίχιση των εγκεκριμένων και των υλοποιημένων ως τώρα, από τις αξιολογήσεις της αρμόδιας επιτροπής και τις προσωπικές εκτιμήσεις των στελεχών συντελεστών του έργου, προκύπτει ότι οι στόχοι του επιτυγχάνονται, οι δείκτες τηρούνται και τα αποτελέσματα του είναι θετικά.

 

2.                 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Επιπτώσεις του προγράμματος στους χρήστες.

     Λόγω της πολύπλευρης και εξατομικευμένης υποστήριξης & των ομαδικών δραστηριοτήτων μάθησης, δημιουργικής απασχόλησης, άθλησης, ψυχαγωγίας, κ.λ.π. οι χρήστες έχουν ευνόητες σημαντικές ωφέλειες από την συμμετοχή τους στο έργο ως προς την σωματική και ψυχολογική τους υγεία, ως προς τις γνώσεις και δεξιότητες τους & ως προς την κοινωνικοποίηση τους, γεγονός που συμβάλει να έχουν καλύτερες προϋποθέσεις κοινωνικής ένταξης και ποιότητας ζωής .

 

Επιπτώσεις του προγράμματος στις οικογένειες των χρηστών

      Λόγω των προαναφερόμενων οι ωφελούμενοι είναι πιο λειτουργικοί και κατά τη διαβίωση με τις οικογένειες τους. Σε συνδυασμό δε και με την υποστήριξη που λαμβάνουν οι ίδιες οι οικογένειες από τις υπηρεσίες του φορέα, ψυχολογική & κοινωνική, και την ελάφρυνση τους κατά τις ώρες που οι ωφελούμενοι – μέλη τους, λαμβάνουν τις υπηρεσίες του προγράμματος στις εγκαταστάσεις του φορέα, γίνονται προφανείς οι θετικές επιπτώσεις της πράξης στις οικογένειες.

 

Επιπτώσεις του προγράμματος στην κοινωνία .

       Τόσο οι ωφελούμενοι όσο και οι οικογένειες τους, εξαιτίας των προαναφερόμενων, γίνονται ευνόητα πιο λειτουργικοί και σαν μέλη της κοινωνίας. Ταυτόχρονα η κοινωνία πιο ευαισθητοποιημένη, εξαιτίας και των επιτούτου δράσεων του προγράμματος, έχει περισσότερες προϋποθέσεις να στέκεται αλληλέγγυα μαζί τους, με αμβλυνόμενες τις εκδηλώσεις ρατσισμού.  

 


 

 

3.                 ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

Η Ομάδα Έργου έκανε δεκτές (και προχωρά στην οργάνωση/υλοποίησή τους) τις παρακάτω προτάσεις που με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας διατυπώθηκαν κατά τη διαδικασία των αξιολογήσεων και των λοιπών μεθοδολογιών στις οποίες στηρίχθηκε η Έκθεση Αποτίμησης:

-              Ενίσχυση της ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης ορισμένων οικογενειών με σκοπό την μεγαλύτερη ετοιμότητά τους για πιο ολοκληρωμένη αξιοποίηση των υπηρεσιών του φορέα απ’ τους ίδιους και τους ωφελούμενους-μέλη τους.

-              Ενημέρωση/επιμόρφωση όλων των στελεχών του φορέα που εμπλέκονται σε υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους, στις σύγχρονες απ’ τις στοιχειώδεις και βασικές αρχές ψυχολογικής αντιμετώπισης των νοητικά υστερούντων, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές και οι ειδικές παρεμβάσεις της Ψυχολογικής Υπηρεσίας.

-              Διερεύνηση, εντοπισμός και κατόπιν αξιολόγησης ενσωμάτωση τυχόν νέων μεθοδολογιών εξατομικευμένης υποστήριξης των νοητικά υστερούντων που εισέρχονται ή διανύουν τη μέση ηλικία και οι ανάγκες τους διαφοροποιούνται εξ αυτού.

-              Διερεύνηση, εντοπισμός και κατόπιν αξιολόγησης προμήθεια (στο μέτρο των οικονομικών δυνατοτήτων του φορέα) νέων τεχνολογικών εργαλείων και εφαρμογών που μπορούν να βελτιώσουν αισθητά τις υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους.

-              Ενίσχυση/ποικιλοποίηση των ενεργειών ενημέρωσης της κοινωνίας για την Πράξη και ευαισθητοποίηση για τα γενικότερα θέματα των νοητικά υστερούντων.

 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Έργου

 

Ο Υπεύθυνος της Πράξης                               Γιαννακούδης Γ.

Ο Υπεύθυνος Δημ. Απασχόλησης                  Περιφάντση Ο.

Ο Υπεύθυνος Σ.Υ.Υ.                                         Ψυχογυιός Ε.